Här samlar vi ord och begrepp som är vanligt förekommande i exportsammanhang, men som kan behöva lite extra förklaring.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

AI

AI

Artificiell intelligens. "[...] en maskins förmåga att visa människoliknande drag, såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet." Källa: Europaparlamentet

Europaparlamentet

Anskaffning

Anskaffning

Att köpa, tillhandahålla, förvärva.

Läs mer: Svenska.se

Svenska.se

C

CBRN

CBRN

C ("chemical", kemiska) B ("biological", bilogiska) R ("radiological", radiologiska) N ("nuclear", nukleära).

Källa: Försvarsmakten

Försvarsmakten

Civil spin-off

Civil spin-off

Ett begrepp som illustrerar teknik- och kunskapsspridning från militära till civila produkter.

D

Demokratikriterium

Demokratikriterium

Riktlinje för exportkontrollen nyligen tillkommen år 2018 och utgör ett huvudsakligt nytt kriterium. Mottagarstatens demokratiska status ska utgöra en central del av tillståndsprövningen. Källa: ISP

ISP

E

Efterkontroller

Efterkontroller

"En kontroll av att den krigsmateriel eller det tekniska kunnande som förts ut ur Sverige verkligen hamnar och stannar hos rätt slutanvändare". Källa: Prop. 2017/18:23

Prop. 2017/18:23

Exportkontroll

Exportkontroll

"På krigsmateriellagstiftningens område har ordet exportkontroll emellertid en betydligt vidare innebörd än enbart övervakning av den faktiska utförseln, dvs. då produkter och kunskap förs ut ur riket. Med exportkontroll inom detta område avses nämligen alla de prövningar och övervakningsåtgärder som vidtas under produkternas hela livscykel – från tillverkning, via gränspassage, till efterkontroll hos mottagaren – såväl inom riket som utanför dess gränser. Ordet exportkontroll i nu aktuell mening beskriver således en organisation bestående av en uppsättning institutioner. Ordet kan också sägas beskriva en politisk ambition att förhindra att produkterna hamnar i orätta händer eller används på ett oacceptabelt sätt." Källa: SOU 2015:72

SOU 2015:72

Exportkontrollregim

Exportkontrollregim

Internationella arbetsgrupper inom exportkontrollområdet.

Källa: Regeringskansliet

Regeringskansliet

Exportstöd

Exportstöd

Erbjuds av Försvarets materielverk (FMV) och kan ges till företag genom att företagen skickar in en ansökan till myndigheten. "Exempel på stöd är utlåning av Försvarsmakten- eller FMV materiel, representation vid mässor och utlandsbesök, samordna besök från befintliga och potentiella kunder, förevisning av materiel, test och utbildning, kampanjarbete". Källa: FMV

FMV

F

Följdleverans

Följdleverans

”Med följdleverans avses utförsel av reservdelar, ammunition samt andra leveranser, t.ex. underhållsutrustning och uppgraderingar, som har ett direkt samband med tidigare levererad krigsmateriel". Källa: Prop. 2017/18:23

Prop. 2017/18:23

Förhandsbesked

Förhandsbesked

"Det går att få ett förhandsbesked från ISP om en utförsel av krigsmateriel eller lämnande av tekniskt bistånd är möjlig. Ett förhandsbesked är icke-bindande. En ny prövning görs alltid vid anbudsunderrättelse respektive ansökan om utförseltillstånd även om ett positivt förhandsbesked finns." Källa: ISP

ISP

Försörjningssäkerhet

Försörjningssäkerhet

Eller "försörjningstrygghet". En garanti för försörjningskedjan av varor och liknande.

Jämför MSB och "Security of Supply"

Security of Supply

Försvarsförmåga

Försvarsförmåga

En enhetlig definition finns inte, men brukar ofta beskrivas som förmågan en stat har att försvara sig/att nå upprättade operativa mål.
Jfr "Defence Capability"

G

Geopolitik

Geopolitik

Staters agerande utifrån sin geografiska placering.

Källa: NE

NE

H

Helhetsbedömning

Helhetsbedömning

“Tillståndsprövningen präglas av en strävan efter att lika eller likvärdiga förhållanden ska behandlas på samma sätt och likformigt över tiden. Samtidigt är det en helhetsbedömning av alla för det enskilda ärendet betydelsefulla omständigheter som ska utgöra grunden för ställningstagandet, om det inte föreligger ett ovillkorligt hinder t.ex. i form av ett vapenembargo eller en annan internationell förpliktelse som Sverige har att iaktta. Systemet med en helhetsbedömning har gjort det möjligt att i praxisutvecklingen beakta de betydelsefulla förändringar som har skett av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik respektive utrikespolitik sedan det kalla krigets slut.” Källa: Prop. 2017/18:23

Prop. 2017/18:23

I

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Den myndighet som är ansvarig för exportkontrollen i Sverige.

Läs mer på isp.se

K

Krigsmateriel

Krigsmateriel

"Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk". Källa: ISP

Den materiel som utgör krigsmateriel definieras i krigsmaterielförteckningen.

ISP

Krigsmateriel, för strid

Krigsmateriel, för strid

"Krigsmateriel för strid innefattar produkter som kan ha förstörelsebringande egenskaper". Källa: ISP

ISP

Krigsmateriel, övrig

Krigsmateriel, övrig

"Övrig krigsmateriel är krigsmateriel som saknar förstörelsebringande egenskaper". Källa: ISP

ISP

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)

Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)

"En parlamentarisk kommitté [...] för att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. Det huvudsakliga syftet med utredningen är att lämna förslag till ny krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen gentemot icke-demokratiska stater". Källa: Dir. 2012:50

 

Dir. 2012:50

Krigsmaterielförteckningen

Krigsmaterielförteckningen

"Krigsmateriel och tekniskt bistånd definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen. Förteckningen uppdateras årligen. Den som bedriver en viss verksamhet är skyldig att kontrollera i krigsmaterielförteckningen om verksamheten omfattar krigsmaterielklassade produkter eller tekniskt bistånd kopplat till sådana produkter." Källa: ISP

ISP

Krypto

Krypto

"Matematiska funktioner i ett signalskyddssystem för skydd av information mot röjande och förvanskning, identifiering och autentisering och generering av signalskyddsnycklar"

Källa: FFS 2021:1 s. 2-3

FFS 2021:1

L

Legitim

Legitim

Laglig, rättmätig. Källa: SAOL

SAOL

M

Materiel

Materiel

"Yttre hjälp­medel, redskap; till­behör". Källa: SAOL

SAOL

Materielförsörjning

Materielförsörjning

”Den process som syftar till att tillgodose det behov av materiel som följer med kraven på operativa förmågor”
Källa: Försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU3

2011/12:FöU3

O

Ovillkorliga hinder

Ovillkorliga hinder

"Ett ovillkorligt hinder innebär att en utförsel eller annan utlandssamverkan är utesluten. De ovillkorliga hindren är således hinder som förbjuder export trots att det kan vara påkallat utifrån säkerhets- eller försvarspolitiska skäl. Utskottet konstaterar att ett beslut av FN:s säkerhetsråd, av EU eller av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) om ett vapenembargo utgör ett sådant ovillkorligt hinder. Utskottet konstaterar vidare att det i ärenden där det inte finns några ovillkorliga hinder ska göras en helhetsbedömning där hänsyn tas till alla omständigheter som är betydelsefulla för ärendet."

Källa: Riksdagen

Riksdagen

P

Portalparagraf

Portalparagraf

Den inledande paragrafen i en lag.

Källa: SAOL

SAOL

Presumtion

Presumtion

Förmodan, antagande. Källa: Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

"Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

ISP

Psykologiskt försvar

Psykologiskt försvar

"Det psykologiska försvaret ska, både nationellt och internationellt, kunna identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja, eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande."

Källa: Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar

S

Samutveckling

Samutveckling

När olika aktörer samarbetar för att utveckla, köpa eller beställa materiel tillsammans. Jfr det norsk-svenska samarbetet kring Archer-systemet

Försvarsmakten

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter

"Vissa överträdelser som tidigare varit straffbelagda kommer istället att kunna föranleda en sanktionsavgift. Sanktionsavgift kommer även att kunna beslutas för vissa överträdelser som tidigare inte varit straffbelagda. Det är ISP som beslutar om sanktionsavgift. Förändringen införs i krigsmateriellagen, 31 §". Källa: ISP

ISP

Sensor

Sensor

"Anordning som känner av"

Källa: NE

NE

Slutanvändare

Slutanvändare

Den aktör som en produkt exporterats till och som är den slutgiltiga mottagaren.

Slutanvändarintyg

Slutanvändarintyg

"Vid ansökan om utförseltillstånd för försäljning eller när ISP annars begär det ska ett slutanvändarintyg bifogas ansökan. Intyget ska innehålla detaljerade uppgifter om materiel, klassificering, kontraktsnummer och kontraktsdatum, samt signeras av behörig företrädare." Källa: ISP

ISP

SMF-företag

SMF-företag

Små- och medelstora företag.

Källa: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen

T

Tekniskt bistånd

Tekniskt bistånd

Eller kunskap. "1. ’Tekniska uppgifter’ kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, teknisk design och specifikationer, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom skivor, band eller ROM-minnen. 2. ’Teknisk assistans’ kan ges i form av instruktioner, färdigheter, utbildning, arbetsmetoder och konsulttjänster. ’Teknisk assistans’ kan inbegripa överföring av tekniska uppgifter."

Källa: krigsmaterielförteckningen del B

Krigsmaterielförteckningen

Teknologiöverföring

Teknologiöverföring

Jfr "Technology Transfer" eller "Transfer of Technology ToT". "Technology transfer is the movement of data, designs, inventions, materials, software, technical knowledge or trade secrets from one organisation to another or from one purpose to another. The technology transfer process is guided by the policies, procedures and values of each organisation involved in the process."

Källa: TWI

TWI

Telekrig

Telekrig

"Med telekrig avses militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet för att bekämpa, förvanska eller exploatera motparters inhämtning, bearbetning eller delgivning av information samt skydd mot ogynnsamt utnyttjande av det elektromagnetiska spektrumet."

Källa: FOI 2005

FOI

Tillhandahållandetillstånd

Tillhandahållandetillstånd

"Verksamhet som avser tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinningar rörande krigsmateriel och metoder för framställning av krigsmateriel inom och utom Sverige kräver tillstånd av ISP. [...] Med tillhandahållande avses försäljning, upplåtelse, utbjudande mot vederlag, lån, gåva eller förmedling." Källa: ISP

ISP

Tillverkningstillstånd

Tillverkningstillstånd

"Tillverkning av krigsmateriel i Sverige kräver tillstånd från ISP. Med tillverkning avses framställning av krigsmateriel inklusive delar och komponenter. Såväl fysiska som juridiska personer kan ansöka om tillverkningstillstånd för krigsmateriel." Källa: ISP

ISP

Totalförsvar

Totalförsvar

"I totalförsvaret ingår militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter inklusive länsstyrelser, kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer är alla delar av, och förutsätts bidra till, totalförsvaret. Totalförsvaret är alltså ingen enskild organisation. Totalförsvarets förmåga skapas av dessa aktörer, men också i samarbete med andra stater och internationella organisationer."

Källa: Totalförsvarspropositionen

Totalförsvarspropositionen

U

UDI

UDI

Utländska direktinvesteringar. Läs mer: Regeringskansliet

 

(jfr Foreign Direct Investment). "A foreign direct investment (FDI) is an investment made by a firm or individual in one country into business interests located in another country. Generally, FDI takes place when an investor establishes foreign business operations or acquires foreign business assets in a foreign company. However, FDIs are distinguished from portfolio investments in which an investor merely purchases equities of foreign-based companies."

Källa: Investopedia

Investopedia

Upphandling

Upphandling

”Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.” Källa: 2 § LOU

 

 

LOU

V

Väsentliga säkerhetsintressen

Väsentliga säkerhetsintressen

Försvarsrelaterade områden som anses vara extra prioriterade och som utgör en särskild del av den rådande säkerhetsstrategin.

Läs mer: Försvarsbeslutet 2021-2025 (Prop. 2020/21:30)

Försvarsbeslutet 2021-2025

Villkorliga hinder

Villkorliga hinder

"Förekomsten av ett villkorligt hinder innebär att det finns en presumtion för att tillstånd inte ska ges, men det ska också ställas mot de breda säkerhets- och försvarspolitiska intressen som kan finnas i det enskilda fallet."

Källa: Riksdagen

Riksdagen