Försvarsprodukter

Tekniskt bistånd är ett begrepp som ofta kommer upp i samband med krigsmateriel och avser egentligen i korthet att bistå med kunskap och kunskapsdelning om exempelvis ett tekniskt system. Det kan alltså vara information som är nödvändig för att producera eller använda en särskild teknik, produkt eller tjänst.

Kunskapsöverföring är ett viktigt sätt för företag att kompetensutveckla

Vid anskaffning av ett system behöver en ju mottagare kunna använda det. Det innefattar att förstå sig på hur det fungerar rent praktiskt, vad man kan göra för att det ska fungera bättre och att felsöka i fall det behövs. Detta brukar även kallas teknologiöverföring eller kunskapsöverföring, eftersom den kunskap som delats kommer att stanna kvar hos mottagaren. I detta exempel kan det röra sig om en leverantör som ger kunskap till en mottagare i ett exportsammanhang, men kunskapsdelning kan även förekomma i andra sammanhang. Ett exempel på det är i samarbeten mellan aktörer eller stater, som i sig är ett viktigt sätt för företag att kompetensutveckla.

Inom ramen för en exportaffär räknas sådan kunskap och kunskapsdelning som tekniskt bistånd, vilket gör att även det är tillståndspliktigt. Detta regleras i lagen om krigsmateriel och definieras i krigsmaterielförteckningen som utveckling, produktion (alla produktionsskeden), drift, installation, underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering. Tekniskt bistånd kan också vara teknik som behövs för att producera eller utveckla krigsmateriel.

Publicerad: 30 september, 2020 10:36
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 11:41

Begrepp & Förklaringar

  • Krigsmaterielförteckningen

    "Krigsmateriel och tekniskt bistånd definieras i bilagan till förordningen om krigsmateriel, den så kallade krigsmaterielförteckningen. Förteckningen uppdateras årligen. Den som bedriver en viss verksamhet är skyldig att kontrollera i krigsmaterielförteckningen om verksamheten omfattar krigsmaterielklassade produkter eller tekniskt bistånd kopplat till sådana produkter." Källa: ISP

    Referens: ISP