Sverige och världen

I linje med Sveriges moderna mer utåtriktade och relationsbyggande säkerhetspolitiska linje, har Sverige möjlighet att ingå i olika internationella materiel-och försvarssamarbeten.

FörsvarssamarbeteMaterielsamarbete
Ett samarbete mellan staters försvarsmakter i syfte att stärka varandras möjligheter att stötta varandra vid behov och att öka interoperabiliteten. Det kan också innebära en ömsesidig förståelse kring att hjälpa varandra om det skulle behövas i en skarp situation.Ett samarbete mellan stater som avser försvarsmateriel och utveckling eller forskning kring densamma. Dessa typer av samarbeten finns både multilateralt och bilateralt och Sverige ingår i olika typer av sådana samarbeten.

En gemensam värdegrund är på många vis en utgångspunkt för internationella försvarssamarbeten, detta då parterna bör kunna befinna sig på samma sida av en konflikt. Materielsamarbeten kan utgå ifrån samma antagande, men handlar mer om att samutveckla materiel och arbeta i utvecklingsprojekt tillsammans. I tabellen nedan redogörs för vilka samarbeten Sverige är engagerat i idag. Dock kommer tabellen att förändras i och med Sveriges ansökan om Nato-medlemskap.

Multilaterala försvarssamarbetenBilaterala försvarssamarbeten
• EU
• Nato (Partnerskap för fred)
• Norra gruppen
• Joint Expeditionary Force (JEF)
• Framework Nations Concept (FNC)
• European Intervention Initiative (EI2)
• Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
• Finland
Vårt mest långtgående försvarssamarbete
• Grannländer i Norden (NORDEFCO)
• De baltiska staterna
• USA
• Storbritannien
• Tyskland
• Frankrike

När det kommer till materielsamarbeten finns bland annat ett stort nytt EU-initiativ vid namn Europeiska försvarsfonden (jfr European Defence Fund - EDF), vilket är en fond som uppmuntrar till medlemsstaters samarbete på försvarsmaterielområdet och kan ge finansiering för utvecklings-eller forskningsprojekt. Läs mer om EDF:en utifrån ett svenskt perspektiv och Försvarets materielverk (FMV):s nationella koordineringskontor.

Publicerad: 30 oktober, 2020 13:49
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 15:19