Försvarsprodukter

En viktig del i att kontrollera flödet av produkter och tjänster inom denna sektor är klassificeringen, då företagens produkter kategoriseras enligt olika system för att dels ge förståelse kring vad det är för något, men också för att veta om produkten eller tjänsten är kontrollerad eller inte.

Produkter och tjänster inom försvars- och säkerhetssektorn har flertalet fler regler kring sig för tillverkning, försäljning och export än sådana som tillhandahålls på den vanliga civila, eller kommersiella, marknaden. För att bedriva verksamhet inom denna sektor krävs flertalet tillstånd, detta då det finns en vilja att kontrollera flödet av dessa produkter och tjänster.

Hur går då klassificeringen till? Jo, det är upp till varje enskilt företag att ansvara för att få sina produkter klassificerade och att veta att just deras produkter befinner sig inom detta särskilda kontrollsystem. Behöver företaget hjälp med klassificeringen går det att kontakta den ansvariga myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för stöd.

Inom ramen för klassificeringen finns två huvudsakliga regelverk: krigsmateriel (KM) och produkter med dubbla användningsområden (PDA). För att klassificera KM-produkter vänder man sig till den så kallade krigsmaterielförteckningen eller ML-listan, vilken återfinns i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel. Där framgår de olika kategorierna för KM-klassning som ser ut som följer:

 • ML1 – Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm
 • ML2 – Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm
 • ML3 – Ammunition och tempereringsdon
 • ML4 – Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan
 • ML5 – Eldlednings-, och relaterad övervaknings-och varningsutrustning
 • ML6 – Markfordon och komponenter
 • ML7 – Kemiska agenser
 • ML8 – Energetiska material
 • ML9 – Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster)
 • ML10 – ”Luftfartyg”
 • ML11 – Elektronisk utrustning
 • ML12 – Höghastighetsvapen med kinetisk energi
 • ML13 – Pansar- eller skyddsutrustning
 • ML14 – ”Specialiserad utrustning för militär utbildning” eller för simulering av militära scenarion
 • ML15 – Bild- eller motmedelsutrustning
 • ML16 – Smidesstycken, gjutstycken och andra oberabetade produkter som särskilt utformats för utrustning
 • ML17 – Övrig utrustning
 • ML18 – Utrustning och komponenter för ’framställning’ av produkter
 • ML19 – Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system)
 • ML20 – Kryogen och ”supraledande” utrustning
 • ML21 – ”Programvara”
 • ML22 – ”Teknik”

Klassificering av PDA-produkter har en liknande lista som ML-listan men är ändå lite annorlunda och på många sätt mycket komplext, då detta görs utifrån ett dynamiskt EU-regelverk - den så kallade PDA-förordningen. Då PDA-produkter består av ett så stort spann av olika typer av produkter med inneboende egenskaper, är listan betydligt mer omfattande än ML-listan. De övergripande kategorierna ser ut som följer:

 • Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
 • Kategori 1 - Särskilda material och tillhörande utrustning
 • Kategori 2 - Materialbearbetning
 • Kategori 3 - Elektronik
 • Kategori 4 - Datorer
 • Kategori 5 - Telekommunikation och ″informationssäkerhet″
 • Kategori 6 - Sensorer och lasrar
 • Kategori 7 - Navigation och avionik
 • Kategori 8 - Marint
 • Kategori 9 - Rymd och framdrivning

Kategori 1-9 har ISP som kontrollmyndighet, medan kategori 0 kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vill du fördjupa dig inom dessa olika regelverk och se vilka kategorier som finns? Se länkarna nedan!

Publicerad: 30 september, 2020 10:31
Uppdaterad: 8 juni, 2021 19:04

Begrepp & Förklaringar

 • Krigsmateriel

  "Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk". Källa: ISP

  Den materiel som utgör krigsmateriel definieras i krigsmaterielförteckningen.

  Referens: https://isp.se/krigsmateriel/introduktion-till-krigsmateriel-och-tekniskt-bistand/

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP