Försvarsprodukter

En viktig del i kontrollen av flödet av varor och tjänster inom denna sektor är klassificering av försvarsprodukter. Regelverken kategoriserar produkter och tjänster enligt olika system för att dels ge förståelse för vad de är men också för att veta om de är kontrollerade eller inte.

Produkter och tjänster inom försvars- och säkerhetssektorn har flertalet regler kring sig för tillverkning, försäljning och export. Detta är en faktor som gör att försvarsmarknaden skiljer sig från den vanliga civila, eller kommersiella, marknaden. För att bedriva verksamhet inom denna sektor krävs flertalet tillstånd, detta då det finns en vilja att kontrollera flödet av dessa produkter och tjänster.

Produkter och tjänster inom försvars- och säkerhetssektorn har flertalet regler kring sig för tillverkning, försäljning och export.

Varför behöver man klassificera teknik och hur går det till?

Teknik och kunnande som är avsett för eller kan användas för militärt bruk är särskilt känsligt för att komma på villovägar i en exportsituation. Därför är stater mycket måna om att kontrollera flödet av den teknik som anses vara känslig eller kritisk. Dock behövs då ett system för att särskilja vilken teknik som faktiskt behöver vara kontrollerad och det är där klassificeringen kommer in.

Hur går då klassificeringen till? Det är upp till varje enskilt företag eller aktör att ansvara för att få sina produkter klassificerade och att veta att just deras produkter befinner sig inom detta särskilda kontrollsystem. Behöver företaget hjälp med klassificeringen går det att kontakta den ansvariga myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) för stöd.

Inom ramen för klassificeringen finns huvudsakliga regelverk för båda kategorierna krigsmateriel (KM) och produkter med dubbla användningsområden (PDA). För att klassificera KM-produkter vänder man sig till den så kallade krigsmaterielförteckningen eller ML-listan, vilken återfinns i bilagan till förordning (1992:1303) om krigsmateriel.

Krigsmaterielförteckningen ("ML-listan")

 • ML1 – Slätborrade vapen med en kaliber som understiger 20 mm
 • ML2 – Slätborrade vapen med en kaliber på minst 20 mm
 • ML3 – Ammunition och tempereringsdon
 • ML4 – Bomber, torpeder, raketer, robotar, andra anordningar och laddningar med sprängverkan
 • ML5 – Eldlednings-, och relaterad övervaknings-och varningsutrustning
 • ML6 – Markfordon och komponenter
 • ML7 – Kemiska agenser
 • ML8 – Energetiska material
 • ML9 – Krigsfartyg (ytfartyg eller undervattensfarkoster)
 • ML10 – ”Luftfartyg”
 • ML11 – Elektronisk utrustning
 • ML12 – Höghastighetsvapen med kinetisk energi
 • ML13 – Pansar- eller skyddsutrustning
 • ML14 – ”Specialiserad utrustning för militär utbildning” eller för simulering av militära scenarion
 • ML15 – Bild- eller motmedelsutrustning
 • ML16 – Smidesstycken, gjutstycken och andra oberabetade produkter som särskilt utformats för utrustning
 • ML17 – Övrig utrustning
 • ML18 – Utrustning och komponenter för ’framställning’ av produkter
 • ML19 – Vapensystem baserade på riktad energi (DEW-system)
 • ML20 – Kryogen och ”supraledande” utrustning
 • ML21 – ”Programvara”
 • ML22 – ”Teknik”

Klassificering av PDA-produkter görs utifrån en liknande lista, men förfarandet är ändå lite annorlunda och på många sätt mycket komplext. Klassificeringen görs utifrån ett dynamiskt EU-regelverk - den så kallade PDA-förordningen. Då PDA-produkter består av ett så stort spann av olika typer av produkter med inneboende egenskaper, är listan betydligt mer omfattande än ML-listan avseende bland annat tekniska specifikationer.

Kategorier av kontrollerade PDA enligt förordningen 2021/821

 • Kategori 0 - Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
 • Kategori 1 - Särskilda material och därtill hörande utrustning
 • Kategori 2 - Materialbearbetning
 • Kategori 3 - Elektronik
 • Kategori 4 - Datorer
 • Kategori 5 - Telekommunikation och ″informationssäkerhet″
 • Kategori 6 - Sensorer och lasrar
 • Kategori 7 - Navigation och avionik
 • Kategori 8 - Marint
 • Kategori 9 - Rymd och framdrivning

Kategori 1-9 har ISP som kontrollmyndighet, medan kategori 0 kontrolleras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vill du fördjupa dig inom dessa olika regelverk och se vilka kategorier som finns? Se länkarna nedan!

Publicerad: 30 september, 2020 10:31
Uppdaterad: 20 oktober, 2022 10:10

Begrepp & Förklaringar

 • Krigsmateriel

  "Krigsmateriel är materiel som är utformad för militärt bruk". Källa: ISP

  Den materiel som utgör krigsmateriel definieras i krigsmaterielförteckningen.

  Referens: ISP

 • Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

  "Produkter med dubbla användningsområden, förkortat PDA, har en civil användning, men kan även nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Exempel på PDA kan bland annat vara olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Som PDA klassificeras också vissa andra produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet. Vid export av PDA krävs tillstånd från ISP. Huvudregeln är att det inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land inom EU". Källa: ISP

  Referens: ISP