Aktörer

Själva utgångspunkten för den svenska försvarsexporten och säkerhetspolitiken är Försvarsmakten, Sveriges militära myndighet med uppgiften att ”ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige”.

"... så att vardagen fortsätter i så vanlig takt som möjligt för Sveriges invånare"

Försvarsmakten får sitt uppdrag och sin budget från regeringen och det är utifrån de förutsättningar som dessa faktorer ger som Försvarsmaktens arbete formas. Budgeten har sin grund i det budgetunderlag som Försvarsmakten lämnar till regeringen årligen, som redogör för hur myndigheten ser att deras arbete kommer se ut framöver och vad den estimerade kostnaden är.

Ytterligare en faktor som ryms inom Försvarsmaktens uppgifter är att upprätthålla och bistå viktiga samhällsfunktioner, såsom exempelvis sökande efter försvunna personer och att bistå vid bekämpning av skogsbränder, så att vardagen fortsätter i så vanlig takt som möjligt för Sveriges invånare.

Försvarsmaktens roll i exporten

I försvarsexportsammanhang kan man se på Försvarsmakten utifrån tre aspekter: som huvudsaklig kund, som referenskund och att deras förmåga är utgångspunkten försvarsföretagens verksamhet. Med huvudsaklig kund avses inte att Försvarsmakten är företagens största kund avseende kvantitet som beställs, utan det hänger ihop med det faktum att deras förmåga är själva utgångspunkten arbetet med produkter, teknik och tjänster. Företagens ursprungliga och huvudsakliga syfte är att förse Försvarsmakten med den materiel de behöver för att utföra sina uppgifter. Varför är då Försvarsmakten inte företagens största kund och hur gynnar exporten det svenska försvaret?

Därför exporterar många företag, för att i sin tur kunna utveckla bättre produkter som vidare stärker Försvarsmaktens operativa förmåga och som gör att Sverige kan följa sin säkerhetspolitiska linje.

Företagen producerar mer än Försvarsmakten beställer och behöver göra det för att bibehålla sin tekniska kompetens. Därför exporterar många företag, för att i sin tur kunna utveckla bättre produkter som vidare stärker Försvarsmaktens operativa förmåga och som gör att Sverige kan följa sin säkerhetspolitiska linje.

Som nämnts ovan fungerar Försvarsmakten även som referenskund för företagen och detta innebär att det ger ett visst mervärde för företagens produkter i exportsammanhang att Sveriges egen försvarsmakt använder produkterna i fråga. Mervärdet kan bland annat vara att det visas på kvalitet och långsiktighet, eftersom Försvarsmakten kan komma att behöva uppdateringar och nya leveranser för att kunna ha exempelvis ett system i drift under en längre tid framöver.

Sammanfattningsvis hjälper exporten att stärka det svenska försvaret genom dels möjligheten för företagen att ständigt utveckla sina produkter, att dela teknologier med partnerländer och upprätta internationella samarbeten.

Publicerad: 11 juni, 2020 07:46
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 14:02