Exportkontroll

Det regelverk som används för att tillse exporten av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA) brukar i sin enkelhet kallas exportkontroll. Dock är det på många vis ett komplext område. Inom exportkontrollen ryms även andra aspekter som inte är direkt kopplade till export, så frågan är då: vad är exportkontroll?

Därför är det viktigt att ha en mer extensiv kontroll över dessa typer av produkter än många vanliga civila produkter.

För att få exportera på försvarsmarknaden krävs tillstånd, vilket innebär att det enligt den svenska lagstiftningen föreligger ett förbud mot försvarsexport utan tillstånd. Skälet till detta är att produkter och tjänster på försvarsområdet på många sätt är dels känsliga politiskt, men också genom sin beskaffenhet. Med detta menas att de bland annat kan ha förstörelsebringande egenskaper. Det kan också röra sig om kontroll av teknik som kan användas till framställning av massförstörelsevapen. Därför är det viktigt att ha en mer extensiv kontroll över dessa typer av produkter än många vanliga civila produkter.

Sveriges regering har huvudsakligt ansvar och styr över exportkontrollpolitiken, medan själva kontrollen i sig är delegerad till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

Exportkontrollen består av flertalet regelverk, både nationella och internationella, och utgör i stort en bedömning av enskilda exportaffärer. Detta innebär att varje enskild exportaffär granskas för sig. I granskningen vill man få koll på olika aspekter såsom vem mottagaren är, kommer tekniken att exporteras vidare, vad består den specifika produkten av och hur ställer sig Sverige till den tilltänkta mottagaren. Det är alltså dels en bedömning i förväg om en produkt får säljas till en viss mottagare och en uppföljning så att produkten använts som det var tilltänkt.

För att kontrollera var produkterna slutligen hamnar, upprättas oftast så kallade slutanvändarintyg. År 2018 beslutades det även att det ska genomföras efterkontroller i utlandet, vilket ISP föreslås ansvara för. Efterkontrollen innebär alltså verifikationsbesök i utlandet hos tidigare mottagare av exporter från Sverige där möjlighet ges att granska så att den exporterade varan eller tjänsten används på rätt sätt.

Exporten är också sällan en engångshändelse utan det skapar relationer stater emellan.

Hur går exportkontrollen till då?

I Sveriges fall är det som ovan nämnts Inspektionen för strategiska produkter (ISP) som är ansvarig för den processen och de gör en helhetsbedömning i varje enskilt exportfall utifrån ett flertal aspekter i ett samlat antal regelverk, både för krigsmateriel och PDA. Dels nationell och internationell lagstiftning, men också regler och riktlinjer. Exportkontrollen är en sorts brytpunkt mellan politik, juridik och näringsliv där det finns en mycket stark politisk koppling. Även internationella regimer såsom EU (Europeiska unionen) och FN (Förenta nationerna) har ett omfattande arbete med exportkontrollfrågor.

Exportkontroll är inte bara kontroll av exporten

Som namnet antyder är huvudfokuseringen för exportkontrollen absolut själva exporten, men inom ramen för exportkontrollen kommer fler aspekter med i samma veva. En förutsättning för att ens få tillverka krigsmateriel är tillstånd och när en aktör, exempelvis ett företag, får tillverkningstillstånd hamnar företaget under ISP:s tillsyn.

En följdfråga i sammanhanget är ju då - varför behöver vi exportkontroll?

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:21
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 12:16

Begrepp & Förklaringar

  • Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

    Den myndighet som är ansvarig för exportkontrollen i Sverige.

    Referens: Läs mer på isp.se