Exportkontroll

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är ansvarig för tillståndsbedömningen för export, men frågan är hur det hela går till lite mer exakt?

Inom ramen för tillståndsbedömningen, exportkontrollen, ska flertalet aspekter tas i beaktning. ISP brukar kalla det för helhetsbedömning och varje enskild exportaffär granskas separat. Grundförutsättningarna för bedömningen för krigsmateriel är det rådande exportkontrollregelverket:

Svensk lagstiftningLag (1992:1300) om krigsmateriel
Förordning (1992:1303) om krigsmateriel
Bilaga till förordningen (inklusive krigsmaterielförteckningen)
Internationell lagstiftningGUSP (2008/944) EU:s gemensamma säkerhets- och utrikespolitik
ATT (Arms Trade Treaty) FN:s vapenhandelsfördrag
RiktlinjerGiltiga mottagare: stat, statlig myndighet eller av stat berättigad mottagare
Slutanvändarintyg behövs generellt alltid
Tidigare fall av avledning kan diskvalificera en mottagare
Villkorliga hinderDemokratisk status i mottagarlandet
Allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter
Väpnad konflikt eller inre väpnade oroligheter
Risk för avledning
Rättvis och hållbar global utveckling
Ovillkorliga hinderInternationella bindande avtal
Internationella beslut (om sanktioner eller embargon)

Helhetsbedömningen för krigsmateriel innehåller i stort ovanstående aspekter, där riktlinjer såsom hinder är framarbetade som praxis över tid. Om inga ovillkorliga hinder föreligger, genomförs en helhetsbedömning vilket samtidigt betyder att om ett sådant hinder föreligger, avslås exportansökan direkt utan att en helhetsbedömning genomförs. Det är dock ovanligt att en ansökan ens skickas in om ovillkorliga hinder föreligger, då företagen som ansöker om exporttillstånd ständigt bevakar omvärlden och trender i Sveriges exportkontrollpolitik. ISP anger aldrig detaljer i sina beslut och därför blir det inte offentligt känt vad som eventuellt gjorde att en ansökan inte fick exporttillstånd.

För produkter med dubbla användningsområden (PDA) gäller bland annat andra lagar, men bedömningen görs på liknande principer som ovan.

För att produkter ska bli formellt kontrollerade behöver de först klassificeras som antingen krigsmateriel eller produkter dubbla användningsområden (PDA), vilket är något som varje enskilt företag är ansvarigt för att göra.

Publicerad: 21 oktober, 2020 06:31
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 12:24

Begrepp & Förklaringar

  • Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

    Den myndighet som är ansvarig för exportkontrollen i Sverige.

    Referens: Läs mer på isp.se

  • Helhetsbedömning

    “Tillståndsprövningen präglas av en strävan efter att lika eller likvärdiga förhållanden ska behandlas på samma sätt och likformigt över tiden. Samtidigt är det en helhetsbedömning av alla för det enskilda ärendet betydelsefulla omständigheter som ska utgöra grunden för ställningstagandet, om det inte föreligger ett ovillkorligt hinder t.ex. i form av ett vapenembargo eller en annan internationell förpliktelse som Sverige har att iaktta. Systemet med en helhetsbedömning har gjort det möjligt att i praxisutvecklingen beakta de betydelsefulla förändringar som har skett av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik respektive utrikespolitik sedan det kalla krigets slut.” Källa: Prop. 2017/18:23

    Referens: Prop. 2017/18:23