Teknik

Teknik är sällan svartvitt, vilket gör att faktorer som inneboende komponenter, var dessa kommer ifrån och vad de har för syfte samt verkan spelar in i bedömningen vad de anses vara. Frågan är dock: vad är skillnaden mellan övrig krigsmateriel och krigsmateriel för strid? Vi reder ut begreppen och exemplifierar genom Sveriges export till Turkiet.

[...] det som skiljer dem åt generellt är graden av förstörelse-bringande verkan hos produkterna

Krigsmateriel är det övergripande begreppet för materiel som är utformad för militärt bruk. För att bättre förstå den teknik som befinner sig inom ramen för krigsmaterielbegreppet behövs en liten djupdykning de två underkategorierna. Vilken underkategori en produkt faller under kan nämligen påverka möjligheterna att få exporttillstånd.

Underkategorierna benämns krigsmateriel, för strid (KS) och krigsmateriel, övrig (ÖK) och det som skiljer dem åt generellt är graden av förstörelsebringande verkan hos produkterna. Just denna kategorisering är en svensk utformning och en del av Sveriges exportkontroll.

Exempel - Sveriges export till Turkiet

I oktober 2019 publicerade ISP ett förtydligande angående den svenska exporten till Turkiet med anledning av landets avancerande in i Syrien och att många frågor kring exporten uppkom i samband med detta. Där presenteras siffror som följer:

ÅrMnkrKategori av krigsmateriel (KS eller ÖK)
2018299Endast övrig krigsmateriel
201771Varav 0,1 mnkr avsåg krigsmateriel för strid
201689Varav 0,1 mnkr avsåg krigsmateriel för strid
201535Varav 7 mnkr avsåg krigsmateriel för strid
20140,5Varav 0,2 mnkr avsåg krigsmateriel för strid
Information från ISP

Vidare konstaterade myndigheten 2019 att inga nya exporttillstånd har godkänts till Turkiet sedan 2017 och under 2020 beviljades ingen export dit alls. Den ÖK och KS som levererats till Turkiet består av:

Övrig krigsmaterielKrigsmateriel för strid
"Elektronisk utrustning"Krut- och sprängämnen
"Pansar- och skyddsutrustning"
"Maskeringsutrustning"
"Programvara"
"Tekniskt bistånd"
Information från ISP

Inga vapensystem har levererats till Turkiet

Vad gäller avseende export till Turkiet idag?

Även om krigsmaterielexport förekommit till Turkiet, har dock inga vapensystem levererats. Den 15:e oktober 2019 återkallade ISP alla gällande exporttillstånd av krigsmateriel till landet. I dagens läge med Sveriges Nato-ansökan har ämnet avseende export till Turkiet uppdagats igen, varpå ISP förtydligat att det inte föreligger något vapenembargo eller ovillkorligt hinder mot Turkiet. Den 30:e september 2022 meddelade ISP sedermera att export av krigsmateriel till Turkiet har godkänts igen i form av följdleveranser av övrig krigsmateriel inom kategorierna ML11 (elektronisk utrustning), ML21 (programvara) och ML22 (tekniskt bistånd).

Detta exempel illustrerar givetvis många saker, men kanske framförallt i detta sammanhang den åtskillnad som görs mellan de två olika kategorierna. Som illustrerats i tabellerna ovan är det tydligt att mest ÖK, vars egenskaper inte är förstörelsebringande i sig, är dominerande när det kommer till exporten till Turkiet. Detta har sin grund i svenska politiska avväganden och perspektivet avseende distinktionen mellan KS respektive ÖK är viktig att ha med sig för att få en mer ingående uppfattning av statistik och exportaffärer.

Publicerad: 30 april, 2021 10:03
Uppdaterad: 19 oktober, 2022 14:39