Aktörer

Av regeringsformen framgår det att regeringen styr riket och står ansvarig inför riksdagen. Vad innebär detta lite mer exakt och vilken roll de har i försvarsexportsammanhang?

Efter att riksdagen valts genom riksdagsval vart fjärde år, tillsätter riksdagen en statsminister som i sin tur väljer sin regering. Regeringens arbete är sedermera att driva Sverige framåt, både nationellt och internationellt, inom flertalet olika politikområden. Till sin hjälp har de Regeringskansliet, som består av flertalet olika departement bland andra Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet.

Styret av Sverige sker på flertalet olika nivåer: lokal, regional, nationell och internationell. Det lokala arbetet handlar ofta om kommuners roll medan det regionala ofta hanteras av länsstyrelser. Regeringen är möjligen mest involverad i det nationella och internationella arbetet, där den på nationell nivå genomför riksdagens vilja och tar fram initiativ till lagförslag. På internationell nivå handlar arbetet mycket om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU).

I försvarsexportsammanhang har regeringen delegerat ansvaret för exportkontroll till myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och regeringen styr denna med årliga regleringsbrev och en instruktion. ISP är därför huvudansvarig myndighet för kontrollen av exporten av dessa typer av produkter och tjänster i Sverige men kan, om det skulle behövas, hänskjuta ett tillståndsärende till regeringen om det bedöms att vara av särskild vikt. Regeringen utser även ett antal riksdagsledamöter för att delta i Exportkontrollrådet, vilket är ett rådgörande organ som bistår i ISP:s tillståndsarbete och som även blir ett instrument för insyn för riksdagen.

Årligen sammanställs en regeringsskrivelse där bland annat den senaste statistiken avseende Sveriges försvarsexport redovisas. Detta är en del i regeringens ambition att uppnå ökad transparens på området.

Publicerad: 13 november, 2020 15:59
Uppdaterad: 21 oktober, 2022 12:50